Laeb...

TREENINGTINGIMUSED

Spordiklubi Võimla

Juriidiline isik: Elustreening Eesti MTÜ
Registreerimis nr: 80203496
Arvelduskonto nr: EE022200221025981174
Spordiklubi esindaja: Jorgen Matsi
E-maili aadress: info@voimla.ee
Koduleht: www.voimla.ee
Versioon: 07.05.2018

 

 

1. ÜLDINE

1.1 Spordiklubi Võimla (edaspidi Spordiklubi) treeningtingimuste leping (edaspidi Treeningtingimused) määrab kindlaks Spordiklubi ja Spordiklubis treenija (edaspidi Treenija) vahelised suhted, õigused ja kohustused ning käitumisreeglid. Treeningtingimuste lahutamatuks osaks on Spordiklubi poolt kehtestatud sisekorraeeskirjad (edaspidi Sisekorraeeskiri), mis on leitav Spordiklubi kodulehelt.

 

1.2 Enne treeningutega alustamist peab liige tutvuma ja nõustuma Spordiklubi Treeningtingimuste ja Sisekorraeeskirjaga. Treeningtingimuste ja Sisekorraeeskirjaga nõustumist kinnitab Treenija allkirjaga. Treeningtingimustega ja Sisekorraeeskirjaga nõustumist käsitletakse treeninglepingu sõlmimisena Spordiklubi ja Treenija vahel.

 

1.3 Spordiklubis võivad treenida täiskasvanud ja noored alates 15-eluaastast (k.a.). Alla 15-aastaste noorte puhul on treenimine lubatud vaid eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel Spordiklubi esindajaga. Alla 18-aastasel Treenijal peab treeningutel osalemiseks olema lapsevanema või eestkostja kirjalik allkirjastatud nõusolek, millega lapsevanem või eestkostja nõustub Treeningtingimuste ja Sisekorraeeskirjaga ning jääb koos Treenijaga Spordiklubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Treeningtingimustes ja Sisekorraeeskirjas esitatud kohustuste täitmise eest.

 

1.4 Treeningtingimused kehtivad tähtajatult kõigile isikutele, kuni nad Spordiklubi treeningutel osalevad või soovivad Spordiklubiga olla seotud mistahes viisil.

 

 

2. TREENINGUTE KORRALDUS

 

2.1 Treeningud toimuvad kindlaksmääratud treeningrühmades ajakava alusel. Lisaks on Spordiklubil õigus korraldada ajakavaväliseid lisatreeninguid ning pakkuda soovijatele eratreeninguid. Ajakava ja lisatreeningute ajad avaldatakse Spordiklubi kodulehel. Eratreeningute toimumine lepitakse kokku individuaalselt treeneri ja Treenija vahel. Spordiklubil on õigus teha ajakavasse, lisatreeningute ja eratreeningute toimumisaegadesse muudatusi etteteatamata, andes sellest esimesel võimalusel Treenijatele teada Spordiklubi kodulehel, e-maili või sotsiaalmeedia vahendusel.

 

2.2 Spordiklubi treeningud põhinevad plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kahes järjestikuses treeningrühmas:

 

2.2.1 Baaskursus ehk algettevalmistus, kus treeningtöö põhisuunaks on esmaste tehniliste oskuste andmine vastaval spordialal.

2.2.3 Edasijõudnute treeningud, kus toimub olemasolevate oskuste täiendamine ja areng meisterlikkuse suunas.

 

2.3 Treenija saab treenida enda tasemele vastavas treeningrühmas. Baaskursus sobib spordiala varasema treeningkogemuseta Treenijale. Baaskursuse edukaks lõpetamiseks loetakse baaskursuse treeningute läbimist vähemalt 2/3 mahust, mille aluseks on treeningu alguses toimuv kohalolekukontroll. Kesktaseme treeningutel võivad osaleda baaskursuse edukad lõpetajad või Treenijad, kes on vastavad oskused omandanud mõnes teises spordiklubis. Edasijõudnute treeningutel võivad treenida spordialal põhjalikke teadmisi ja oskusi omavad Treenijad. Taseme vastavuse treeningrühmades treenimise kohta otsustab Spordiklubi esindaja või peatreener.

 

2.4 Treeningule tulles tuleb end registreerida treeneri juures esitades personaalse numbrikoodi või QR-koodi. Juhul, kui Treenijale ei ole väljastatud isiklikku koodi, registreerib treener ta nime alusel.

 

2.5 Kui Treenijal ei ole treeningu alguseks kehtivat liikmestaatust, st tasutud liikmetasu, tuleb tal treeningul osalemiseks maksta ühekordne treeningkorra tasu.

 

2.6 Baaskursuse treeningutel toimub kohalolijate kontroll. Baaskursuse tasu mittemaksnud isikut  on treeneril õigus treeningule mitte lubada.

 

2.7 Kõigist treeningute jooksul ilmnenud probleemidest tuleb viivitamatult teavitada treenerit.

 

2.8 Treeneritel on õigus liikmeid mitte treeningule lubada, kui ta märkab ohtu liikme või kolmandate isikute tervisele või kui liige ei pea kinni Treeningtingimustest või Sisekorraeeskirjast. Nimetatud juhul liikmetasu, baaskursusetasu ega ühekordset treeningkorra tasu ei tagastata ega kompenseerita.

 

 

3. TREENINGTASUD

 

3.1 Enne treeningute alustamist peab olema tasutud liikmetasu, ühekordne treeningkorra tasu või baaskursusetasu.

 

3.2 Liikmetasu eest saab treenida enda tasemele vastavates edasijõudnute gruppides. Liikmetasu saab maksta teatud ajaperioodi eest, mille kehtestab Spordiklubi. Soovi korral on Treenijal võimalus tasuda ühe treeningkorra eest eraldi. Liikmetasu perioodi eest makstes kehtib liikmetasu kehtivuse alguse kuupäevast järgmise kuu (järgmiste kuude) sama kuupäevani.

 

3.3 Liikmetasu eest saab erandkorras käia lisaks edasijõudnute treeningutele korraga ühel baaskursusel, juhul, kui baaskursusele on vabu kohti. Baaskursusele registreerumiseks tuleb saata kiri Spordiklubi e-maili aadressile või täita registreerimisvorm Spordiklubi kodulehel. Kogu baaskursuse toimumise aja eest peab Treenijal olema makstud liikmetasu; liikmetasu vastava perioodi eest peab olema makstud enne kursuse algust; liikmetasu eest baaskursusel osalemisel tuleb baaskursus edukalt lõpetada. Baaskursuse eduka lõpetamise eelduseks on osavõtt 2/3 baaskursuse treeningutest. Spordiklubil on õigus nõuda baaskursusele registreerunud Treenijalt, kes baaskursust edukalt ei lõpeta, kompensatsiooni kogu baaskursuse tasu ulatuses.

 

3.4 Liikmetasu ei kuulu tagastamisele.

 

3.5 Liikmetasu ei peatata ja ei lükata edasi. Erandkorras on Treenijal õigus kirjaliku avalduse alusel ja arstitõendi esitamisel taotleda liikmetasu peatamist perioodiks, mil Treenija haigestumise või vigastuse tõttu treeningutes osaleda ei saa; sel puhul on minimaalne liikmetasu peatamise periood kaks nädalat. Enne treeningutele naasmist on Treenija kohustatud Spordiklubi esindajat sellest kirjalikult informeerima.

 

3.6 Esimene treening Spordiklubi külalisele edasijõudnute grupis on soovi korral tasuta. Külaline peab eelnevalt olema treeningule kodulehel oleva vormi kaudu registreerunud või täitnud registreerimislehe paberil, mille saab treeneri käest. Külaline peab kinnitama allkirjaga tutvumist ja nõustumist Sisekorraeeskirjaga ning Spordiklubi kehtestatud Treeningtingimustega.

 

3.7 Baaskursuse tasu eest saab osaleda baaskursuse treeningutel. Baaskursuse tasu suurus ja tasumise kord kehtestatakse Spordiklubi juhatuse poolt hinnakirjas. Spordiklubil on õigus baaskursusele registreerimise kinnitamiseks nõuda ettemaksu tasumist ettenähtud määras. Baaskursuse ettemaks ja baaskursuse tasu ei kuulu tagastamisele.

 

3.8 Hinnakirja kehtestab Spordiklubi juhatus ja see avaldatakse Spordiklubi kodulehel. Spordiklubi juhatusel on õigus kehtestada soodustusi, korraldada kampaaniaid, määrata Treenijale liikmetasu vabastust (sh välja anda treeningstipendiumeid) ning neid muuta vastavalt oma parimale äranägemisele. Spordiklubil on õigus hinnakirja muuta ette teatamata igal ajal.

 

3.9 Liikmestaatus tekib liikmetasu makstes. Liikmestaatus kehtib vaid makstud perioodi eest ning lõppeb perioodile järgneval päeval kui liikmetasu ei pikendata. Liikmetasu pikendades loetakse uueks liikmetasu alguse perioodiks eelmise perioodi lõppemisele järgnev päev, kui maksekorralduse selgituses ei ole muu kuupäev välja toodud. Liikmestaatus on personaalne ja kehtib ainult isikule, kelle eest liikmetasu on makstud. Vajadusel on Spordiklubil õigus Treenija isiku tuvastamiseks paluda isikut tõendava dokumendi esitamist.

 

 

4. MUUD TINGIMUSED

 

4.1 Treenija peab enne treeningule tulekut olema teadlik oma tervislikust seisundist ja olema veendunud, et füüsiline koormus ja treeningud on talle ohutud ja näidustatud. Vajadusel tuleb enne treeningutega alustamist konsulteerida arstiga. Spordiklubi ei vastuta Spordiklubis saadud traumade, vigastuste, haigestumiste ega Treenija tervisliku seisundi eest.

 

4.2 Treenimine peab toetama igakülgselt Treenija vaimset, kehalist ja sotsiaalset heaolu ning tervist. Kui tekib kahtlus, et Spordiklubis treenimine kujutab Treenija tervisele või heaolule ohtu, on Spordiklubi esindajal õigus Treenijat treeningule mitte lubada ja anda soovitusi arsti vm spetsialisti poole pöördumiseks. Kui seisund ei parane oluliselt, võib Spordiklubi Treenijat määramata tähtajaks treeningutele mitte lubada; sellisel juhul liikmetasu ega baaskursuse tasu ei tagastata ega kompenseerita.

 

4.3 Spordiklubi ei vastuta Treenija isikliku vara eest.

 

4.4 Alla 15-aastased lapsed võivad treeningute ajal klubis viibida vaid vanema juuresolekul ja vastutusel. Lastel ei ole lubatud viibida treeningute ajal matialal.

 

4.5 Spordiklubi võib teha Treenijast treeningutega seonduvalt foto- ja videomaterjale ning neid kasutada ja levitada oma parima äranägemise järgi.

 

4.6 Spordiklubis Treenijad on igal ajal viisakad, sallivad, tähelepanelikud enda ja teiste suhtes, esindavad Spordiklubi väärtusi ja tõekspidamisi, peavad lugu tervislikest eluviisidest, edendavad võitlussporti ja teevad kõik, et hoida Spordiklubi head nime ja mainet. Sisekorraeeskirjade rikkumisel, Treeningtingimustest mitte kinnipidamisel, ebasobiva käitumise või Spordiklubi maine kahjustamise korral, samuti Spordiklubi tõekspidamiste olulise rikkumise korral, on klubi esindajal õigus Treenija treeningutele mitte lubada. Nimetatud põhjustel Treenija treeningutele mitte lubamisega loetakse Treeningleping ühepoolselt üles öelduks ja lõppenuks. Treeninglepingu ühepoolsel lõpetamisel liikmetasu, baaskursuse tasu ega ühekordse treeningkorra tasu tagasi ei maksta ega kompenseerita.

 

4.7 Spordiklubi esindajal on õigus isikuid, kelle treenimine Spordiklubis võib kahjustada klubi mainet, kelle avalik tegevus on vastuolus klubi põhiväärtustega või kes klubis treenides ohustavad teiste treenijate heaolu või tervist, treeningutele mitte lubada.

 

4.8 Spordiklubil on õigus nõuda Spordiklubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.

 

4.9 Spordiklubis Treenija hoiab end kursis Spordiklubis toimuvaga kodulehe ja e-maili listi vahendusel.

Võimla BJJ MMA Tartu Estonia

Spordiklubi Võimla on Eesti esimene ning Tartu suurim BJJ ja MMA klubi. Treeningud algajatele, edasijõudnutele ja võistlussportlastele.

 

Kohtumiseni matil!

  Spordiklubi Võimla
    Tartu, Eesti
  info@voimla.ee